حضور مرکز مطالعات و تحقیقات نستوه در نمایشگاه کتاب تهران

حضور مرکز مطالعات و تحقیقات نستوه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، در این نمایشگاه مرکز مطالعات و تحقیقات نستوه به ارائه آخرین محصولات خود پرداخت.

در این نمایشگاه که به مدت ده روز در مصلی بزرگ امام خمینی برگزار گردید واحد بازرگانی مرکز به رائه محصولات و خدمات مرکز پرداخت

نمایشگاه کتاب تهران نمایشگاه کتاب تهران